jQuery Slider
THÔNG TIN - TIN TỨC

     Quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

   - Mức thu: tạm thời bằng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đang được áp dụng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là 10% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại Quyết định số 50/2017/QĐ- UBND ngày 30/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

   - Thời điểm áp dụng: Áp dụng từ ngày 01/01/2022 cho đến khi Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án TP. Phan Rang - Tháp Chàm hoàn thành đưa vào sử dụng.

   - Phạm vi áp dụng: Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

 

   Thông tin chi tiết đính kèm

   Quyết định 2440/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước và công tác
quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

 Tệp đính kèm 

   Công văn số 76/CV-CNNT ngày 28/01/2022 của Công ty Cấp nước Ninh Thuận.

 Tệp đính kèm 

 Quyết định số 563/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 13/5/2022 Về việc Sửa đổi Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.  Tệp đính kèm